Asgardia currency

Dear User of asgardia.space!

We could not recognize you, sorry :( This voting is only for Residents of Asgardia. Please Log in or Sign up, and accept the Constitution if you want to become a Resident of Asgardia.

Accept the Constitution

Currencies contest

Your opinion is very important to determine and analyze the possible system of Solar conversion in open currency markets and its ratio to the main fully convertible currencies chosen by Asgardians for this purpose.

Voteloader
Feb 24, 02 / Feb 21, 18 07:33 UTC
Uygarlık tanımı yeniden yapılmalıdır.
   
     The definition of civilization must be restructured.

Uygarlık tanımı yeniden yapılmalıdır (*)

Merhaba Asgardiyalılar…

Yokoluşa doğru hızla sürükleniyoruz

1960’lı yıllarda ütopik bir dünya hayali vardı. Herkes gelecekten umutluydu. Bugünkü distopik dünyada ise umudun tükendiği, bozulma, çürüme ve topluca yokoluşa doğru hızla sürükleniyoruz. İnsan, insanlıktan çıkmış,elbirliğiyle ürettiğimiz distopik bir dünyadayız. Gezegenin önünde insan-işi büyük bir tehdit ve felaket olarak iklim değişimi oluşmuş durumdadır. “İnsan kendi yarattığı yok oluşun kurbanı mı olacak?” ( Elizabeth Molbert).

Yaşanmaz ve yönetilemez bir dünya

Günümüzde dünyayı, 300 yıllık Sanayi Toplumu’nun ekonomik, politik, kültürel, yönetim anlayışı yönetiyor. Bu anlayış, sorunların altında boğuldu ama farkında değil. Dünya siyasal bakımdan yönetilemez bir tarihi döneme girdi. Yönetim anlayışı, sorunları çözemediği gibi dünyayı bir bataklığın içine sürüklemiş durumda. Dünya bunu aşacak mı, aşamayacak mı, işte bütün sorun bu! Dünya, yeni ve farklı bir toplum, ekonomik ve yönetim boyutuna geçmek zorundadır. Bugünkü siyasal söylem ve düşünceyle tam bir kopuş yaşamalı ve geleceğin nasıl ve hangi temel üzerinde yeniden kurulacağını tartışmalıyız. Yeni söz nedir?

Eski dünyanın şirketleri yerini Bilgi Toplumu şirketlerine bırakıyor

Bu yeni dönem, Bilgi Toplumu - Ekonomisi dönemidir.
Sanayi toplumu siyaseten dünyayı yönetirken, Bilgi Toplumu ekonomisi tabandan hızla dünyayı ele geçiriyor. Bu bir yeni durumdur.

Yaşadığımız sarsıntı, ‘eski dünya’ nın krizidir. Bir ilk aşamadayız sanki: ‘yeni dünya’ nın arayışı. ‘Bilgi Toplumu’, bu yeni toplumun ekonomisi ve buna uygun yönetim sistemi ve anlayışının arayışı olacak gibi... (Orhan Bursalı).

Ancak…

Uygarlık tanımı yeniden yapılmalıdır.

Herşeyin makineleştiği bir ‘veri dini’ dönemi yaşanıyor. En beter felaket ise önümüzdedir: Bilim insan ömrünün uzayacağını ve robotlaşmanın genelleşeceğini söylemektedir. Geliştirdiğimiz yapay zekanın esiri olacağımız günler çok uzak değil. İnsanlığın önündeki en büyük meydan okuma budur işte ( Edgar Morin).

‘Dünya hükümeti kurulmazsa teknoloji bizi mahvedecek’ (Stephen Hawking).

Genetik değişim korkutuyor

Yapay zekânın kontrolden çıkması insanlık için ‘varoluşsal risk’ (Nick Bostrom).

Stephen Hawking ‘Yapay zekayı geliştirirken tehditlerine karşı da hazırlıklı olmalıyız’ diyor, yapay zekanın insanlığın yerini almasından korktuğunu belirtiyor.

Asgardia insanlık için umut olabilir.

Dünya yeni ve farklı bir toplum, ekonomik ve yönetim boyutuna geçmek zorundadır. ‘eğitilmiş insan kendi sözünü söyleme, dünyayı adlandırma bilincini elinde bulundurur. Geleceğin bireyi, yeni insan da işte buradan çıkar.’ (Paulo Freire).

‘Gezegenini düşünen, kendini bu işe adamış küçük bir grubun dünyayı değiştirebileceğinden hiçbir zaman şüphe etmeyin. Aslına bakılırsa, dünyayı değiştiren tek şey bu olmuştur’ (Margaret Mead).

Bu küçük grup Asgardialılar olabilir, olmalılar da. Böylece Yeni Uygarlığın temeli atılarak, insan ve insanlığa öncülük yapabilirler.

Kurulacak Yeni Uygarlığın temeli, üretmek ve paylaşmak olmalıdır.

Yeni uygarlık, devletlerin bağımsızlığı, eşitliği, karşılıklı çıkarı temelinde barışçı bir gezegen (ve uzay) iklimi yaratmalıdır. ‘Yurtta barış, dünyada barış’ (Mustafa Kemal ATATÜRK).

Yeni Uygarlık, herkesin gıda, su ve enerji güvenliğini sağlayacak doğal kaynak yönetimi (Dünyada ve uzayda), kullanımı ve paylaşımını gerçekleştirmelidir.

Yeni Uygarlık, insana tüm eğitim ve sağlık hizmetlerini ücretsiz sağlamalıdır.

Yeni Uygarlık yalnızca bilimi rehber edinmelidir.

Yeni Uygarlık, teknolojiyi (yapay zekayı), insanın denetiminde ve insanlık için kullanmalıdır.

Yeni Uygarlık, TEK İNSANLIK TEK BİRLİK’i gerçekleştirmelidir.

Asgardia’ya Hoşgeldiniz!

İsmail ŞENGÜL (Asagardia Parlamento Adayı)

(*) İfade DOĞAN KUBAN’a aittir.

The definition of civilization must be restructured (*)

Hello Asgardians…

We are drifting toward disappearance

In the 1960s, there was the dream of a utopian world. Everyone was hopeful for the future. In today's dystopic world, we are drifting towards impoverishment, decay, and collectively ‘Destruction’. We are in a dystopic world where human beings come out of humanity and cooperate. In front of globe, human-work is a major threat and disaster, climate change has occurred. "Will man be the victim of his own destruction?" (Elizabeth Molbert).

An uninhabited and unmanageable world ...
Today's world is governed by the economic, political, cultural and management sense of the 300-year-old Industrial Society. This understanding drowned under the problems but not aware. The world has entered
a period of historical politically unmanageable . Management understanding has dragged the world into a bogey as it can not solve the problems. Will the world overcome it or not? The world has to move to a new and different society, economic and management. We have a complete break with today's managing discourse and thought, and we must discuss how and on what basis the future will be rebuilt. What is the new word?

Old world companies are leaving their place to Information Society companies.
This new period is the period of Information Society - Economy.
While the industrial society is ruling the world politically, the Information Society Economy quickly seizes the world. This is a new situation.
The tremor we experience is the crisis of the ‘old world’. It's like we're in the first phase: the ‘new world.’
The ‘Information Society’ will be the search for the economy of this new society and the appropriate political system and understanding ... (Orhan Bursalı).
However...

The definition of civilization must be restructured.
There is a period of ‘data religion’ in which advanced technology meets with medieval ignorance and everything is machined. The worst catastrophe is ahead: Science reports that human life will extend and robotization will become generalized. We have developed artificial intelligence that we will be a prisoner of the day is not far away . This is the greatest challenge in front of mankind ( Edgar Morin) .

‘Technology will ruin us if the world government is not established’ (Stephen Hawking).

Genetic modification is frightening
Artificial Intelligence is out of control ‘for existential risk’ (Nick Bostrom
).

Stephen Hawking said ‘We should be prepared for the threats while developing artificial intelligence’ expressing his fear that the artificial intelligence would take the place of mankind.

Asgardia there may be hope for humanity.

A new and different society, the world has to move to the level of economic and management. ‘trained person holds his-her own speech, naming world knowledge of the world. This is where the future individual, new human comes out.’ (Paulo Freire).
‘Do not ever doubt that a small group of people who think of the planet and devote themselves to this can change the world. Actually, this is the only thing that changed the world’ (Margaret Mead).

That small group may be Asgardians and they must be. Thus, the foundation of the New Civilization may be pioneered, leading to human and humanity.

- The New Civilization to be established must be to base, produce and share.

- The new Civilization must create a peaceful planet (and space) climate on the basis of state independence, equality and reciprocity. ‘Peace in home, peace in the world’ (Mustafa Kemal ATATÜRK).
- The new civilization must realize the natural resource management (in the planet and in space), use and sharing that will ensure everyone's food, water and energy security.
- The new Civilization must provide humanitarian education and health services free of charge.

- The New Civilization must guide only science.
- The New civilization must use technology (artificial intelligence), man's control and humanity
.

- The New Civilization must realize ONE HUMANITY – ONE UNITY.

Welcome to Asgardia!

İsmail Şengül

Candidate of Parliamentary Election of Asgardia

(*) The expression belongs to DOĞAN KUBAN.

Mar 8, 02 / Mar 5, 18 17:54 UTC
Dear Sir i have just voted for you to view your campaign, Can you please vote for me, if you like my campaign. Im active here since last 3 days that is why Im so far away from my goal. Can you support me please https://asgardia.space/en/elections/candidates/Other/24940/ Thanks Md. Yousuf Ali ...
MoreLess
Mar 11, 02 / Mar 8, 18 17:22 UTC
If we DO in fact create an AI with emotion, free-thought, and self-awareness, would it not be better to accept it as a person, just as we do anyone else possessing those qualities? And if it is more intelligent than us, then why not improve ourselves instead of destroying our ...
MoreLess
Mar 15, 02 / Mar 12, 18 06:33 UTC
AI is a technology that can survive humanity in many ways if it can be kept under human control. However, there is still no device or software developed with common sense, predictability, natural language processing capability. If progress is made in this matter, we can say that the creation is ...
MoreLess
Apr 9, 02 / Apr 3, 18 00:09 UTC
Congratulations on the clean and honest campaign, worthy of an Asgardian. In the days leading up to the parliamentary elections in Asgardia, I met people highly qualified to hold a post in Parliament, but for some reason failed to achieve this goal. What I have to say to these extraordinary ...
MoreLess
Apr 9, 02 / Apr 3, 18 21:23 UTC
Dear Asgardian Brothers! Tomorrow 04-04, we remember the 50 years of the death of the "Man who had a dream". Martin Luther King Jr. is one of the perssonalities that had great influence in my formation. I do not need to tell you how much this man has been or ...
MoreLess